លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមការប្រកួតកម្សាន្ដ
Believe in Better’

 • បើកទទួលសម្រាប់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
 • ខម្មិន(comment) 1 = ការចូលរួម 1 ។ អ្នកចូលរួមម្នាក់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការខម្មិនលើសពីមួយ។ យ៉ាងណាមិញ យើងនឹងជ្រើសរើសយកតែខម្មិនណាដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើង ហើយបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់យើងដូចជា ( ចុច Like ផេក ហើយស៊ែរវីដេអូ ‘Believe in Better’ របស់យើង និង mention ឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិ ចំនួន 3 នាក់) ព្រមទាំងទទួលបាន “Likes” ច្រើនជាងគេ តែប៉ុណ្ណោះ។
 • កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗរួមមាន៖
  • ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការចូលរួមលេង: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021 វេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាច
  • ថ្ងៃប្រកាសអ្នកឈ្នះរង្វាន់៖ ថ្ងៃពុធ​ ទី10  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021
 • បុគ្គលិក Urbanland អាចចូលរួមលេងកម្សាន្ត ប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិឈ្នះរង្វាន់ណាមួយឡើយ។
 • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នករៀបចំការប្រកួត។
 • អ្នកឈ្នះចាំបាច់ត្រូវមកទទួលយករង្វាន់របស់ខ្លួននៅ Raintree ផ្លូវលេខ 299 ផ្លូវព្រះអង្គឌួង (110) រាជធានីភ្នំពេញ។ ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះមិនអាចមកទទួលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯងបាន អ្នកឈ្នះអាចរៀបចំមធ្យោបាយទទួលរង្វាន់ដោយការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន។
 • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ Urbanlandហើយនឹងទាក់ទងដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រអប់សារក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់សមុីខ្លួន។ វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកឈ្នះក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងឆ្លើយតបសាររបស់ពួកគេ។
 • អ្នកឈ្នះត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល 1ខែ ក្រោយការប្រកាស​ ហើយរង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានឡើយ។
 • អ្នកចូលរួមលេងអាចមានសិទ្ធិឈ្នះតែ 1រង្វាន់គត់ក្នុងមួយនាក់។

សម្គាល់ៈ ក្រុមហ៊ុន Urbanlandរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៅពេលណាមួយ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ សូមអរគុណ៕


---------------------


‘Believe in Better’ Contest - Terms and Conditions 

 • Open to the general public in Cambodia, age 18 and above. 
 • 1 comment = 1 entry . Each participant is welcome to submit more than one entry. However, we will only select the comment that includes the answer to our question, meets our requirements  (Like our page, Share our video and Tag 3 friends) and gets the most ‘likes’.   
 • Key dates 
  • Deadline for submissions: Sunday 7 February 2021, 6:00 pm
  • Winners’ Announcement: Wednesday 10 February 2021 
 • Urbanland employees are welcome to join, but are not entitled to win any of the prizes.  
 • Winners will be announced on Urbanland’s Facebook page and contacted directly through Facebook messenger. It is the winner’s responsibility to check and respond to their messages. 
 • Winners will be selected at the discretion of the contest organisers. 
 • Winners must be able to pick up their prize at Raintree, 299 Preah Ang Duong St. (110), Phnom Penh. If winners are unable to collect in person, winners can arrange for prize pick-up at their own expense. 
 • Prizes must be claimed within 1 calendar month and cannot be converted into cash. 
 • Each winner is eligible to win only one prize. 

  Note: Urbanland reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice. Thank you.